Σχετικά

FOOD RESCUE:

'Ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και βιώσιμων συμπεριφορών για τη σπατάλη τροφίμων και την κλιματική αλλαγή' είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που αποσκοπεί στην προώθηση της εκπαίδευσης για το κλίμα ως βασικό στοιχείο της παγκόσμιας αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Το έργο βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της υπερθέρμανσης του πλανήτη, να αυξήσουν τον κλιματικό αλφαβητισμό και να ενθαρρύνουν την αλλαγή των στάσεων και της συμπεριφοράς τους.

Με βάση τα απορρίμματα τροφίμων ως εννοιολογικό πλαίσιο και συνδυάζοντας μια ποικιλία εργαλείων, όπως η maker εκπαίδευση, η συμμετοχή των νέων και ο ακτιβισμός, το έργο θα αναπτύξει ένα καινοτόμο διδακτικό και εκπαιδευτικό πακέτο για μαθητές ηλικίας 8-12 ετών.

Το FOOD RESCUE είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ KA2- Συμπράξεις συνεργασίας στη σχολική εκπαίδευση που θα διαρκέσει από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Ιούλιο του 2024.

Ομάδες-στόχοι

Εκπαιδευτικοι, μέλη σχολικού προσωπικού και μαθητές

Γονείς, μέλη της τοπικής κοινότητας και άλλοι σχετικοί φορείς και οργανώσεις

Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Ερευνητές και ακαδημαϊκοί στο χώρο της εκπαίδευσης

Στόχοι

Να αναπτύξει ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων και την ανάπτυξη οριζόντιων και πράσινων δεξιοτήτων.

Να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς που θα τους επιτρέψει να εφαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών FOOD RESCUE ενώ ταυτόχρονα προάγουν περαιτέρω την επαγγελματική τους ανάπτυξη στην maker εκπαίδευση και στις παιδαγωγικές του ακτιβισμού νέων.

Να προωθήσει μια κουλτούρα κοινωνικής επίγνωσης και υπευθυνότητας σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων. Όσο νωρίτερα εκπαιδευτούν οι μαθητές για περιβαλλοντικά θέματα, τόσο πιο βιώσιμες θα γίνουν οι συμπεριφορές τους.

Αποτελέσματα

Συνολικά πέντε Αποτελέσματα Έργου θα αναπτυχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου:

Εκπαιδευτικό υλικό για τα απόβλητα τροφίμων και την κλιματική αλλαγή

που στοχεύει στην παροχή όλων των απαραίτητων και κατάλληλων υλικών σε δασκάλους και σχολικό προσωπικό για την εισαγωγή και την εμπλοκή των μαθητών και των οικογενειών τους στο φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων και της κλιματικής αλλαγής.

FOOD RESCUE Maker Education Διδακτικό Υλικό

που στοχεύουν στο να επιτρέψουν στους μαθητές να περάσουν από τη "θεωρία" στην πραγματική δράση.

FOOD RESCUE Εργαλειοθήκη για τη συμμετοχή των νέων

που στοχεύει να τους διδάξει τις αξίες της κοινωνικής ευθύνης και του κοινωνικού ακτιβισμού.

Μικτό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

που στοχεύει να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να επιμορφωθούν σε νέες, καινοτόμες και κοινωνικά επωφελείς παιδαγωγικές πρακτικές.

FOOD RESCUE Εργαλειοθήκη αξιολόγησης και επικύρωσης

που στοχεύει στην παροχή της μεθοδολογίας αξιολόγησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του FOOD RESCUE.