Θέμα 1 Εκπαίδευση στη Συμμετοχή των Νέων στην Κύπρο

Η ενεργός συμμετοχή των νέων στις αποφάσεις και τις ενέργειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι ουσιώδους σημασίας αν πρόκειται να κτίσουμε πιο δημοκρατικές, συμμετοχικές και ευημερούσες κοινωνίες. Η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή κάθε κοινότητας είναι κάτι παραπάνω από το εκλέγειν ή το εκλέγεσθαι, παρόλο που και αυτά είναι σημαντικά στοιχεία. Η συμμετοχή και η ιδιότητα του ενεργού πολίτη κοινά αφορά το να έχεις το δικαίωμα, τα μέσα, το χώρο και την ευκαιρία και όπου χρειάζεται την υποστήριξη για να συμμετέχεις και να επηρεάζεις τις αποφάσεις και να συμμετέχεις σε ενέργειες και δραστηριότητες ώστε να συνεισφέρεις στην οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας.

Συμβούλιο της Ευρώπης, 2015

Ενεργός Πολιτότητα – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Ο ενεργός πολίτης είναι αυτός/αυτή που είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη απέναντι στον εαυτό του/της και στους άλλους, ενημερώνεται για τα κοινά, προστατεύει το περιβάλλον, διεκδικεί τα δικαιώματά του/ της στον δημόσιο χώρο, σέβεται τη διαφορετικότητα και ενεργεί εποικοδομητικά.

Στόχος είναι η καλλιέργεια της Πολιτότητας στους/στις μαθητές/μαθήτριές μας μέσα από την ανάπτυξη δράσεων και καλών πρακτικών στη σχολική μονάδα. Το βίωμα θα πρέπει να αποτελέσει για όλους εφαλτήριο για πράξη συνειδητή σε μια προσπάθεια πληροφόρησης και ενεργούς εμπλοκής στα όσα διαδραματίζονται σε τοπικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. 

ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=960&Itemid=412&lang=el