Θέμα 1: Συμμετοχή των Νέων στην Ελλάδα

Η ενεργός συμμετοχή των νέων στις αποφάσεις και τις ενέργειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι ουσιώδους σημασίας αν πρόκειται να χτίσουμε πιο δημοκρατικές, συμμετοχικές και ευημερούσες κοινωνίες. Η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή κάθε κοινότητας είναι κάτι παραπάνω από το εκλέγειν ή το εκλέγεσθαι, παρόλο που και αυτά είναι σημαντικά στοιχεία. Η συμμετοχή και η ιδιότητα του ενεργού πολίτη κοινά αφορά το να έχεις το δικαίωμα, τα μέσα, το χώρο και την ευκαιρία και όπου χρειάζεται την υποστήριξη για να συμμετέχεις και να επηρεάζεις τις αποφάσεις και να συμμετέχεις σε ενέργειες και δραστηριότητες ώστε να συνεισφέρεις στην οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας. – Συμβούλιο της Ευρώπης, 2015

Εκπαίδευση για την Αειφορία – Ενεργός Πολιτότητα

Σε όλα τα διακηρυκτικά κείμενα που αφορούν την εκπαίδευση για το περιβάλλον, από τη θεσμοθέτηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το 1970 (IUCN, 1970),  μέχρι την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, το 2005 (UN, 2005),  η έννοια του ενεργού πολίτη συνιστά κρίσιμη αρχή. Ανεξάρτητα από τις προτεραιότητες, που θέτονταν στη διάρκεια των δεκαετιών που μεσολάβησαν, σχετικά με το εννοιολογικό πλαίσιο, τον σκοπό, τους στόχους της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και τις καθοδηγητικές αρχές για την υλοποίησή της, η ανάπτυξη πολιτών διατεθειμένων να  συμμετέχουν ενεργά στα περιβαλλοντικά δρώμενα  αποτελούσε τον κύριο σκοπό της.