Θέμα 2: Ελληνική πολιτική για τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων

Σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) για την ενσωμάτωση της Οδηγίας Ε.Ε. 2018/851 στην ελληνική νομοθεσία, σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων (έως και την ψήφιση του Ν.4819/2021)

Η ποσοτικοποίηση των εθνικών επιπέδων σπατάλης τροφίμων κατά μήκος όλης της αλυσίδας αξίας τροφίμων (καθορισμός τιμής βάσης (baseline) κι εφεξής συστηματική καταμέτρηση), είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων προς επίτευξη ενός ποσοτικού στόχου μείωσης. Ζητούμενο είναι, επίσης, η ανάπτυξη & εφαρμογή δημόσιας πολιτικής / στρατηγικής πρόληψης & μείωσης σπατάλης τροφίμων όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε περιφερειακό, τοπικό επίπεδο με στόχο την κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων μερών.