Θέμα 2 Κυπριακή πολιτική για τη διαχείριση των αποβλήτων

Η κυπριακή πολιτική για τη διαχείριση των αποβλήτων βασίζεται κυρίως στη γνωστή ιεράρχηση των αποβλήτων της Ε.Ε. (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση) και στον σωστό περιβαλλοντικό χειρισμό των αποβλήτων. Στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης/εξάλειψης των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, της προώθησης της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης και γενικά της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης προκειμένου να μειωθεί η διάθεση των απορριμμάτων στους χώρους υγειονομικής ταφής και να βελτιωθεί η χρήση των πόρων βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της χρήσης τους.

Οργανικά Απόβλητα

ΠΗΓH (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ ΟΔΗΓΙΑ)

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οδηγία 2009/98/ΕΚ Οδηγία 2018/951/ΕΕ Άρθρο 9

Μείωση της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων ως συμβολή στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για μείωση κατά 50 % της κατά κεφαλήν παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτή. Μείωση των απωλειών τροφίμων στις αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού.

2030

Το προσχέδιο των περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμών εισάγει την υποχρέωση εγκαθίδρυσης συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής για τα οργανικά απόβλητα (όπως τα απόβλητα τροφίμων), για την εκτροπή αυτής της ροής αποβλήτων μακριά από τους χώρους υγειονομικής ταφής και τη διασφάλιση της κατάλληλης επεξεργασίας τους (όπως κομποστοποίηση ή αναερόβια χώνευση), ενώ ταυτόχρονα εισάγεται η εφαρμογή συστήματος Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ) όπου θα αρχίσει το θα αρχίσει το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Σχετικά με την εφαρμογή ΠΟΠ: https://thalia.com.cy/operations-of-strategic-importance/pay-as-you-throw/

Οδηγία 2009/98/ΕΚ Οδηγία 2018/951/ΕΕ Άρθρο 10

Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας όσον αφορά την χωριστή συλλογή των δημοτικών και οργανικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της υλικής και εδαφικής κάλυψης της χωριστής συλλογής και τυχόν παρεκκλίσεων.

31 Δεκεμβρίου 2021

Οδηγία 2009/98/ΕΚ Οδηγία 2018/951/ΕΕ Άρθρο 11α

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρούν τα δημοτικά οργανικά απόβλητα που εισέρχονται σε αερόβια ή αναερόβια επεξεργασία ως ανακυκλωμένα μόνο εάν, σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας, έχουν συλλεχθεί ή διαχωριστεί χωριστά στην πηγή.

1 Ιανουαρίου 2027

Οδηγία 2009/98/ΕΚ Οδηγία 2018/951/ΕΕ Άρθρο 22

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, τα οργανικά απόβλητα είτε διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή είτε συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλους τύπους αποβλήτων.

31 Δεκεμβρίου 2023

«Βιοαπόβλητα/οργανικά απόβλητα» σημαίνει τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απόβλητα τροφίμων και μαγειρείων από σπίτια, γραφεία, εστιατόρια, χονδρεμπόριο, κυλικεία, παρόχους υπηρεσιών εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.