Θέμα 3: Σύνδεση της συμμετοχής των νέων με την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή & το θέμα της σπατάλης τροφίμων

Η συλλογή περιβαλλοντική και κοινωνική δράση αποτελεί ορόσημο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερα οι νέοι ακτιβιστές, οι οποίοι δεν έχουν φτάσει στην ηλικία να συμμετέχουν πλήρων στα επίσημα δικαιώματα του πολίτη, όπως η ψήφος. Έτσι, μέσα από δραστηριότητες συμμετοχής των νέων που δεν προωθούν μόνο μια πιο δημοκρατική κοινωνία, αλλά και μια πιο περιβαλλοντική βιώσιμη, τα παιδιά θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τα πολιτικά και περιβαλλοντικά τους δικαιώματα με πολιτισμένους τρόπους. Για παράδειγμα, μέσω καλλιτεχνικών εκστρατειών, ή μέσω υπογραφών (στο διαδίκτυο και στις κοινότητες τους), με στόχο τη θετική επίδραση σε δράσεις με περιβαλλοντική συνείδηση.

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τα ζητήματα της σπατάλης τροφίμων και της διάσωσης και τις προεκτάσεις του, είναι ζωτικής σημασίας να ακολουθήσει μαθητικές και βιωματικές προσεγγίσεις μάθησης, ώστε να καλλιεργηθούν οι στάσεις και οι δεξιότητες των μαθητών/-ριών που θα έχουν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο συνδυασμός ικανοτήτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπεύθυνη δράση και συμμετοχή, μπορεί να οδηγήσει τους/τις μαθητές/-ριες να γίνουν συνειδητοποιημένοι/-ες και ενεργοί περιβαλλοντικοί πολίτες.

Η αρχή για την εμπλοκή και τη συμμετοχή είναι το κίνητρο, συγκεκριμένα, οι νέοι/-ες και τα παιδιά μπορούν να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετα έργα συνεργατικά, όταν αισθάνονται την αίσθηση ότι είναι υπεύθυνοι/-ες για αυτά. Έτσι, ο εκπαιδευτικός σκοπός της ενότητας “Συμμετοχή των νέων” είναι να εμπλουτίσει τις ικανότητες των μαθητών, να ενεργοποιήσει και να σχεδιάσει εν μέρει τους στόχους των έργων τους, να καλλιεργήσει το αίσθημα της ιδιοκτησίας και της δράσης τους στις λύσεις σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων και, τέλος, να επιδείξει τις ικανότητες που διαθέτουν. 

Τα κίνητρα ενισχύουν τη συμμετοχή, η οποία καλλιεργεί τις ικανότητες του 21ου αιώνα, οι οποίες με τη σειρά τους ενισχύουν τα κίνητρα για περαιτέρω έργα και συμμετοχή και μπορούν να οδηγήσουν στη συλλογική κοινωνική δράση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, μέσω της διαχείρισης των τροφικών υπολειμμάτων.