Θέμα 4: Ενσωμάτωση στην εκπαίδευση με παράδειγμα

Τα τελευταία χρόνια, αυτή η προσέγγιση και η εστίαση στις δεξιότητες έχει ενσωματωθεί περισσότερο στα σχολικά προγράμματα σπουδών και σε άλλα μη τυπικά προγράμματα που βασίζονται σε λέσχες.

Δεν υπάρχει πλήρης κατάλογος των χωρών που έχουν ενσωματώσει την υπολογιστική σκέψη στα προγράμματα σπουδών τους, καθώς η εφαρμογή και η έκταση της εκπαιδευτικής στην υπολογιστική σκέψη ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών, ακόμη και εντός των περιφερειών. Ωστόσο, ορισμένες χώρες που είναι γνωστό ότι έχουν καταλάβει προσπάθειες για την ενσωμάτωση της υπολογιστικής σκέψης στα εκπαιδευτικά τους συστήματα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Σιγκαπούρη, η Νότια Αφρική, η Σκωτία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η μεθοδολογία Maker Education ξεκίνησε από τις Η.Π.Α., αλλά ο όρος «Εκπαίδευση με κατασκευή» μπορεί να έχει διαφορετικούς ορισμούς και ερμηνείες σε διάφορες χώρες.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία, έχουν αγκαλιάσει την εκπαίδευση με βάση την κατασκευή, και έχουν εφαρμόσει προγράμματα και πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση της πρακτικής μάθησης στα σχολεία. Επιπλέον, χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Σουηδία και η Ολλανδία, έχουν ισχυρή παράδοση στην έμφαση στην πρακτική, πρακτική μάθηση και έχουν γνωστά επίσημα και μη επίσημα προγράμματα που διεξάγουν αυτού του είδους τις μαθησιακές δραστηριότητες.

Οι μαθησιακές διαδικασίες που περιλαμβάνουν την υπολογιστική σκέψη και την εκπαίδευση maker education δεν επικεντρώνεται στο τι είναι «σωστό» ή «λάθος», αλλά περιλαμβάνουν μια διαδικασία όπου οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται στο να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/-ριες τους να σκεφτούν τις ευρύτερες επιπτώσεις των επιλογών και των αποφάσεων τους. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δίνουν στους/στις μαθητές/-ριες ευκαιρίες να ακολουθήσουν τα δικά τους ανεξάρτητα ενδιαφέροντα με νέες δεξιότητες.

Ωστόσο, εκτός από το να πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτόν τον νέο τρόπο διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν μεγαλύτερη ελευθερία να πειραματιστούν με τη διδασκαλία τους και μπορούν να προσαρμοστούν μια μαθητοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία τους για να βελτιώσουν τη μαθησιακή εμπειρία των μαθητών τους. Αυτό θα μπορούσε να υποστηριχθεί από μια αλλαγή στο νοητικό μοντέλο των εκπαιδευτικών για τη μάθηση των μαθητών/-ριών, από το να μαθαίνουν λύσεις σε όλο και πιο δύσκολες ασκήσεις ως ένα απομονωμένο σύνολο δεξιοτήτων προς το να βλέπουν τη μάθηση των μαθητών/-ριών ως ένα ολοκληρωμένο και συνδεδεμένο πλαίσιο σε διάφορα έργα. Για να επιτευχθεί αυτό, οι εκπαιδευτικοί συχνά χρειάζονται εκπαίδευση για το πως να κάνουν με επιτυχία αυτή τη μετάβαση. Με απλά λόγια, είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί η άποψη των εκπαιδευτικών για τη μάθηση κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού μετασχηματισμού.

Οι εξετάσεις του Προγράμματος για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Μαθητών/-ριών (PISA) του ΟΟΣΑ έχουν ενσωματώσει μια αξιολόγηση της δημιουργικής σκέψης το 2022. Η αξιολόγηση της δημιουργικής σκέψης του PISA 2022 εξετάζει την ικανότητα των μαθητών/-ριών να παράγουν ποικίλες και πρωτότυπες ιδέες και να αξιολογούν και να βελτιώνουν ιδέες, σε διάφορα πλαίσια, μέσω εργασιών επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων ανοικτού τύπου. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ένα νέο, διαδραστικό εργαλείο οπτικού σχεδιασμού. Για πρώτη φορά στον PISA, ορισμένα θέματα θα απαιτούν από τους/τις μαθητές/-ριες να παράγουν ένα οπτικό αντικείμενο, αντί να κατασκευάσουν μια γραπτή απάντηση ή να επιλέξουν τη σωστή απάντηση.

Για την PISA 2025 έχει προγραμματιστεί η αξιολόγηση «Μάθηση στον ψηφιακό κόσμο», η οποία θα παρέχει διεθνή δεδομένα σχετικά με την ικανότητα των μαθητών να συμμετέχουν σε μια επαναληπτική διαδικασία οικοδόμησης γνώσεων και επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων. Τα δεδομένα θα ενισχύσουν την κατανόηση των δεξιοτήτων και των στάσεων που χρειάζονται οι μαθητές/-ριες για να αυτονομηθούν μαθησιακά σε ολοένα και πιο ψηφιακά περιβάλλοντα εκπαίδευσης και εργασίας.